ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญเข้าร่วม สัมมนาเรื่อง “การทำเว็บไซด์อย่างมืออาชีพและการดูแลจัดการระบบเว็บไซด  (อ่าน 3039 ครั้ง)

คุณ นิภา

  • บุคคลทั่วไป
สัมมนาเรื่อง  “การทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพและการดูแลจัดการระบบเว็บไซต์”

1. หลักการและเหตุผล
   สืบเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดการว่างงานขึ้น ทั้งเกิดจากการเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการ ศึกษาใหม่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการว่างงานตามธรรมชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีแรงงานที่ว่างงานแล้วประมาณ ๕ แสนคน และ คาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จะมีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการส่ง เสริมการจ้างงานในระยะสั้น การเร่งรัดบรรจุกำลังคนในตำแหน่งงานว่าง และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการมี งานทำขึ้น โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (โครงการต้นกล้าอาชีพ)  โครงการต้นกล้าอาชีพ คือโครงการของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนผู้ว่างงานและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถกลับไปทำงานให้ท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งเท่ากับเป็นการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในระยะยาว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มี งาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านชุมชนถิ่นกำเนิดได้
2. เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง สามารถหาทางเลือกใหม่ๆในการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อรับผิดชอบตนเองและไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม
   3. เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยไม่พึ่งพาการจ้างงาน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มี งาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านชุมชนถิ่นกำเนิดได้
2. เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง สามารถหาทางเลือกใหม่ๆในการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อรับผิดชอบตนเองและไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม
   3. เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยไม่พึ่งพาการจ้างงาน


3. เป้าหมาย
   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ว่างงานสนใจฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้กลับไปใช้ ในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น
2. ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน และภาคธุรกิจต้องการให้เพิ่มทักษะโดยมีข้อตกลงให้ทำงานต่อหลังการฝึกอบรม
3.. ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะมากขึ้นและหลากหลาย เพื่อพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง
4. ผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
5. พนักงานเอกชน และพนักงานรัฐบาล ผู้สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้กลับไปใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพในการทำงาน


4. ระยะเวลาในการอบรม      1.  วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2552
          2.  จำนวน 48 ชั่วโมง

5. สถานที่ในการอบรม     ศูนย์อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.หัวข้อที่ใช้ในการสัมมนา
   - พื้นฐานของการใช้ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ (Dream weaver 8 ) และโปรแกรมสำเร็จรูป ( Mambo , PHPBB , SMF )
   - การทำเว็บบอร์ดและการดูแลจัดการเว็บบอร์ด
   - การใช้งานฐานข้อมูล My sql
   - หลักการจดโดนเมน/เช่าพื้นที่และการดูแลจัดการ Hosting
7. ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียนในการสัมมนา
ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการต้นกล้าอาชีพ  500บาท / คน
พนักงานภาครัฐ, เอกชน ลงทะเบียน 800 บาท / คน 

** ติดต่อ สำรองที่นั่ง
คุณ นิภา   โทร 085-247-6928
งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา       
โทร. 0 - 3524 - 5144–5  ต่อ 555  โทรสาร 0 - 3532  - 1956
E-mail ayuttech1@ hotmail.com , tonkla52@gmail.comนายอบ

  • ผู้ดูแลบอร์ด
  • หน้าใหม่
  • *****
  • กระทู้: 7
อ้างถึง
4. ระยะเวลาในการอบรม      1.  วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2552
                                      2.  จำนวน 48 ชั่วโมง

เรียนทั้งเดือนเลยหรอครับ เรียนจบแล้วมีรายได้จากการทำเว็บเลยใช่ไหมครับ
อ้างถึง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มี งาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านชุมชนถิ่นกำเนิดได้
2. เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง สามารถหาทางเลือกใหม่ๆในการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อรับผิดชอบตนเองและไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยไม่พึ่งพาการจ้างงาน

ถามครับ จบหลักสูตรมีความรู้ในการทำเว็บ เพื่อไปรับจ้างทำเว็บ หรือทำเว็บไซต์ของตัวเองโดยจะสอบวิธีหารายได้จากการทำเว็บเช่นเก็บค่าเช่าจากป้ายโฆษณา หรือเอาป้ายโฆษณาจากgoogleมาติด ถ้าจะให้ดีอยากเห็นรายระเอียดที่จะสอนมากกว่านี้ครับ ที่เป็นตารางสอน